ОБЯВЛЕНИЕ

45/20.09.2022 г. на директора на „МБАЛ-Девин“ ЕАД е открита процедура по провеждане на търг за отдаване под наем на недвижимо имущество

1. Предмет на търга:

Обособена площ от 68 кв. м с предназначение „заведение за бързо хранене – снек бар“, находяща се в сграда с идентификатор 20565.504.961.1. с адрес: гр. Девин, ул. Освобождение No 13 (съгласно документ за собственост)

2. Начална цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:

126 лева без ДДС и стъпка на наддаване 13 лева без ДДС,

3. Начин на плащане на цената: по банков път, по сметка на лечебното заведение до 10 – то число на месеца, за който се отнася плащането

4. Общи условия на търга:

4.1. Срок на договора за наем: до 3 години.

4.2. Размер на депозита:

152 лева

            Депозитът се внася в касата на лечебното заведение, след представяне на документ за закупена документация;

4.3. Внесеният депозит за участие от неспечелилите кандидати се освобождава в 14-дневен срок от подаване на молба от участника с посочен начин за възстановяване на сумата. Депозитът на спечелилия участник се задържа като депозит за изпълнението на задълженията на наемателя по договора. Депозитът се възстановява след освобождаването на имота въз основа на молба от наемателя, като наемодателят може да удържи изцяло или частично от депозита неизплатени наеми, неустойки и други вземания по настоящия договор, в това число и обезщетение за причинени щети на имота от наемателя. В случай, че в определения срок не бъде сключен договор за наем по вина на спечелилия участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил се обявява следващия в класирането.

4.4. Кандидатите представят оферта, която включва предлагана цена, начин и условия на плащане на цената, като към офертата се прилага подписан проект на договор за наем.

5. Изисквания към кандидатите: да извършват дейност, регистрирана пред съответните компетентни органи (търговски регистър, окръжен съд и т.н.); да не са длъжници по договор с лечебното заведение; да не владеят и да не държат собственост на лечебното заведение без правно основание.

6. Оглед на обекта: всеки ден от 09.00 часа. Желаещите да извършат оглед следва да се свържат с Детелина Димитрова, тел. 0879905713. На лицата, направили оглед се съставя удостоверение за извършен оглед на обекта.

7. Място и срок за подаване на предложения за участие: офертите се представят до 15.00 часа на 15-ия ден след публикуване на обявата за търга във вестника на адрес: гр. Девин, ул. Явор No 3, МБАЛ „Девин” ЕАД – Деловодство.

8. Място, ден, час и ред за провеждане на търга:

8.1. Търгът се провежда от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на дружеството, половин час след изтичането на срок за подаване на предложенията за участие, в административния сектор на МБАЛ „Девин” ЕАД, ул. „Явор” № 3.

8.2. Участниците подават заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик, надписан с името, адреса и телефона на участника и предмета на търга. В плика се поставят заявлението и приложените към него изискуеми документи и запечатан непрозрачен плик „Ценово предложение. Ценовата оферта се подписва от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице.

8.3. Заседанието на комисията е закрито. В деня на провеждането на търга комисията регистрира участниците. След регистрация комисията преглежда заявленията по реда на тяхното постъпване и се запознава с редовността на подадените документи. Комисията обявява за нередовен участник, за който се констатира непълнота на представените документи или неспазване на други изисквания, посочени в тръжната документация. Ценовите предложения на нередовните участници не се отварят. Пликовете с ценовите предложения на участниците с редовни документи се отварят и  подписват от всеки член на комисията по търга.

8.4. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие. В случай че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа, и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

8.5. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и се провежда повторно на същото място, в същия час и на същата дата от следващия месец след първото провеждане на търга. Търгът се провежда повторно, когато на първоначално обявения ден не се е явил кандидат, поради което търгът не се е провел. Когато на провеждания повторно търг се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил при условие, че предложената от него цена не е по – ниска от началната обявена цена. Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

8.6. Класирането на участниците се извършва според размера на посочената цена. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници  търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване, определена съгласно т.2

8.7. Въз основа на резултатите от търга, Изпълнителния директор на дружеството сключва договор с класирания на първо място кандидат. Договорът се сключва в срок. определен от Изпълнителния директор.

8.8. В случай, че в определения срок спечелилият кандидат не сключи договор без наличието на уважителни причини за това, както и в случаите на отказ от лечебното заведение за сключване на договор, депозитът му се задържа, а за спечелил търга се определя класираният на второ място кандидат.

9. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени в предложението:

9.1. Предлагана наемна цена, начин и условия на плащане;

            9.2. Посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от регистрация по БУЛСТАТ, ако кандидатът няма ЕИК;

            9.3. Декларация за съгласие с условията на проектодоговора за наем – свободен текст;

            9.4. Удостоверение за липсата на задължения към държавата, издадено до един месец преди датата на провеждане на търга;

            9.5.Документ за внесен депозит за участие;

            9.6. Нотариално заверено пълномощно в случай, че кандидатът се представлява от другиго.

Радка Грозданова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                                                                 

Обявлението е публикувано във вестник Марица