„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на конвенционална рентгенова уредба за графия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД по Проект с референтен № 2123

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на конвенционална рентгенова уредба за графия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities  in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020)”


Публикувано в АОП под № 04882-2019-0003

Обявление възложена поръчка  – /27.05.20 г./

Договор   – /27.05.20 г./


РЕШЕНИЕ

Утвърдителен протокол

Протокол 3

Протокол 2


ПОКАНА – отваряне ценови предложения

ПРОТОКОЛ №1


СЪОБЩЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ П

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Образци рентген-1

Приложение №2 Проект на договор-2

Образец №2 Електронен ЕЕДОП Рентген (1)