Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД

по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities  in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020)”


Публикувано в АОП под № 04882-2019-0002

Обявление

Договор от 29.01.2020 позиция 3


Обявление за възложена поръчка

Договор подизпълнител

Договор 16.01.2020г позиция 4.

Договор от 16.01.2020г позиция 2

Ценово предложение позиция 4

Ценово предложение позиция2


РЕШЕНИЕ

УТВЪРДЕН ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ 3

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 1


Писмо

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ П

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ОБРАЗЦИ

ПРОЕКТ ДОГОВОР

еЕЕДОП


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

РАЗЯСНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


ОБЯВЛЕНИЕ – Публикувано в АОП под № 04882-2019-0002