Доставка на един брой оборудвано медицинско превозно средство (линейка) тип В, 4х4 за нуждите на МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities  in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020).


ПУБЛИКУВАНО В АОП ПОД № 04882-2018-0002

Решение РД-18-49 от 25.10.2018
Обявление
Документация
Приложения от №4 до № 12
еЕЕДОП /zip/

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информациялинк към АОП

РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка