Удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти

Home / Профил на купувача / Удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП, тъй като в първоначално обявения срок – до 19.09.2018 г. 16:30 ч. , са постъпили по-малко от 3 оферти, УДЪЛЖАВАМ срока за подаване на оферти по публикуваната обява до 26.09.2018 г. 16:30 ч. Място за получаване на оферти: град Девин 4800, ул. „Явор“ №3, МБАл – Девин ,деловодство. Дата и час за отваряне на оферти: 27.09.2018 г. , 11:30 ч., град Девин, ул. „Явор“ №3, сградата на „МБАЛ – Девин“ ЕАД, Заседателна зала (администрация). С настоящата обява на основание чл.21 ал.6 от ЗОП се възлага Обособена позиция №1 от обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура за нужите на „МБАЛ – Девин” ЕАД” по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020). Прогнозната стойност на Обособена позиция №1, която се възлага с настоящата покана, е в размер на 52 000 (петдесет и две хиляди) лева без включен ДДС. Общата стойност на поръчката е в размер на 367 000 (триста шестдесет и седем хиляди) лева без включен ДДС. Останалата част от поръчката ще бъде възложена по реда, приложим за цялата стойност.


Обявление


Линк към АОП

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081024