Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Девин“ ЕАД за период от 12 месеца.

Home / Профил на купувача / Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Девин“ ЕАД за период от 12 месеца.

Предметът на поръчката е: доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Девин“ ЕАД за период от 12 месеца.

Предметът на поръчката е разделен на 229 обособени позиции, като изискванията към всяка една от тях са описани в Техническата спецификация – неразделна част от Документацията за участие.

АОП Номер:   04882-2018-0001

Линк към АОП решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=822674&newver=2
Линк към АОП обявление:
http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=822652

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Решение

Документация

Документация 1

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Спецификация медикаменти

Техническо предложение

Ценово предложение

Решение за прекратяване на обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка