УСЛУГИ

Home / УСЛУГИ

Индикативен списък на услуги, предоставяни от „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД гр.ДЕВИН

  Вид на обществените услуги Административна услуга на организация, предоставяща обществени услуги Правно основание Отговорна администрация за първоначално вписване
1. Здравни услуги Издаване на болничен лист от лечебни заведения, които обслужват лицето по месторабота Наредба за медицинската експертиза – чл. 7 Министерство на здравеопазването
2. Здравни услуги Издаване на дубликат на болничен лист Наредба за медицинската експертиза – чл. 53 Министерство на здравеопазването
3. Здравни услуги Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.) Закон за здравето – чл. 27
Национален рамков договор
Министерство на здравеопазването
4. Здравни услуги Изготвяне на етапна епикриза Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 23 Министерство на здравеопазването
5. Здравни услуги Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 24 Министерство на здравеопазването
6. Здравни услуги Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи Закона за здравето – чл. 28б, ал. 1 Министерство на здравеопазването
7. Здравни услуги Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи Закона за здравето – чл. 28б, ал. 3 Министерство на здравеопазването