ПРОЕКТИ

Home / ПРОЕКТИ

Стартира успешно изпълнението на проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и Договор за субсидия № В2.9а.05/15.12.2017 г., който се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Националните фондове на страните участнички във Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020).Началото на проекта, беше дадено в рамките на първа официална откриваща среща на Бенефициентите, проведена в гр. Солун, Република Гърция на 26.01.2018 г.
Организации – Бенефициенти в проекта са: Водещ партньор: Болница „Г. Папаниколау” гр. Солун (Р. Гърция), Съюз на кардиолозите от северна Гърция (Р. Гърция), Междуобщинска агенция на Западна провинция Солун „Нефели” (Р. Гърция), Районна Здравноосигурителна каса гр. Благоевград (Р. България), МБАЛ Девин, гр. Девин (Р. България), Диагностично – консултативен център „Александровска”, гр. София (Р. България).
Основна цел на проекта е да подобри достъпа до първичната здравна помощ на населението, и по-специално на нуждаещите се групи, по отношение на социално значимите болести, и което се намира в отдалечени или труднодостъпни региони в трансграничната област.
В рамките на проекта основната дейност на МБАЛ Девин ще бъде концентрирана около дейностите, свързани с дигитализацията на съществуващо оборудване и закупуване на мобилно медицинско оборудване, провеждане на профилактични прегледи и закупуването на високопроходим автомобил, в помощ на пациентите, намиращи се труднодостъпните населени места в общината.
Важен резултат от реализиране на проектните дейности ще бъде предоставянето на достъп на пациентите до високоспециализирана консултация със специалисти в рамките на изградената връзка за телемедицина между МБАЛ Девин и Диагностично – консултативен център „Александровска”.